3 – 2 Skandharasana Schulterpose3 – 2 Skandharasana Schulterpose

3 – 4 Ushtrasana Kamel3 – 4 Ushtrasana Kamel

3 – 9 Hansasana Schwan3 – 9 Hansasana Schwan

4 – 12 Ashva Sanchalanasana (B) Reiterstellung4 – 12 Ashva Sanchalanasana (B) Reiterstellung

7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Drehung im Kniestand7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Drehung im Kniestand

7 – 6 Sarvangasana – Variation Schulterstand – Variation7 – 6 Sarvangasana – Variation Schulterstand – Variation