2 – 1 Shashankasana Hase2 – 1 Shashankasana Hase

2 – 8 Akarana Dhanurasana Bogen spannen2 – 8 Akarana Dhanurasana Bogen spannen

3 – 5 Garudasana Adler3 – 5 Garudasana Adler

3 – 6 Virasana Heldenpose3 – 6 Virasana Heldenpose

4 – 8 Yoga Mudra Vorbeugen im Fersensitz4 – 8 Yoga Mudra Vorbeugen im Fersensitz

7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu

7 – 7 Virasana – Variation Heldenpose – Variation7 – 7 Virasana – Variation Heldenpose – Variation