2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Reiterübung2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Reiterübung

2 –7 Utthita Lolasana Oberkörper schwingen2 –7 Utthita Lolasana Oberkörper schwingen

2 – 9 Meru Prishthasana Oberkörper drehen2 – 9 Meru Prishthasana Oberkörper drehen

2 – 16 Sumeru Asana Mount Everest-Stellung2 – 16 Sumeru Asana Mount Everest-Stellung

3 – 3 Viparitakarani Mudra Halber Schulterstand3 – 3 Viparitakarani Mudra Halber Schulterstand

4 – 14 Tadasana Palme4 – 14 Tadasana Palme

7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu