2 – 1 Shashankasana Hase2 – 1 Shashankasana Hase

3 – 3 Viparitakarani Mudra Halber Schulterstand3 – 3 Viparitakarani Mudra Halber Schulterstand

3 – 10 Surya Namaskara Sonnengebet3 – 10 Surya Namaskara Sonnengebet

4 – 5 Santulanasana Gleichgewichtsstellung4 – 5 Santulanasana Gleichgewichtsstellung

4 – 10 Bakasana Kranich4 – 10 Bakasana Kranich

6 – 8 Mayurasana Pfau6 – 8 Mayurasana Pfau

7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu7 – 1 Khatu Pranam Gruß an Khatu