4 – 6 Bhumi Pada Mastakasana Gruß zur Erde4 – 6 Bhumi Pada Mastakasana Gruß zur Erde

4 – 13 Vrikshasana  – Variation Baum – Variation4 – 13 Vrikshasana – Variation Baum – Variation

6 – 4 Pada Prasara Puranutthanasana Kopf-Fuß-Grätsche6 – 4 Pada Prasara Puranutthanasana Kopf-Fuß-Grätsche

7 – 4 Bhujangasana – Variation Kobra – Variation7 – 4 Bhujangasana – Variation Kobra – Variation