1 – 2/13 Sarva Hita Asana Dehnung des Brustkorbs1 – 2/13 Sarva Hita Asana Dehnung des Brustkorbs

2 – 1 Shashankasana Hase2 – 1 Shashankasana Hase

2 – 6 Hasta Utthanasana Arme über dem Kopf kreuzen2 – 6 Hasta Utthanasana Arme über dem Kopf kreuzen

2 – 8 Akarna Dhanurasana Bogen spannen2 – 8 Akarna Dhanurasana Bogen spannen

3 – 7 Trikonasana Triangel3 – 7 Trikonasana Triangel