4 – 3 Gomukhasana Kuhmaul4 – 3 Gomukhasana Kuhmaul

5 – 1 Paschimottanasana Rückendehnung5 – 1 Paschimottanasana Rückendehnung

5 – 8 Halasana Pflug5 – 8 Halasana Pflug

5 – 10 Ardha Matsyendrasana Drehsitz5 – 10 Ardha Matsyendrasana Drehsitz

6 – 8 Mayurasana Pfau6 – 8 Mayurasana Pfau

8 – 12 Padma Bakasana Kranich im Lotus8 – 12 Padma Bakasana Kranich im Lotus