1 – 2/8 Pavana Muktasana – Variation Knie zum Körper ziehen – Variation1 – 2/8 Pavana Muktasana – Variation Knie zum Körper ziehen – Variation

1 – 3/7 Sarva Hita Asana Boot1 – 3/7 Sarva Hita Asana Boot

2 – 9 Meru Prishthasana Oberkörper drehen2 – 9 Meru Prishthasana Oberkörper drehen

4 – 1 Triyak Bhujangasana Schlangendrehung4 – 1 Triyak Bhujangasana Schlangendrehung

4 – 5 Santulanasana Gleichgewichtsstellung4 – 5 Santulanasana Gleichgewichtsstellung

4 – 8 Yoga Mudra Vorbeugen im Fersensitz4 – 8 Yoga Mudra Vorbeugen im Fersensitz

7 – 4 Bhujangasana – Variation Kobra – Variation7 – 4 Bhujangasana – Variation Kobra – Variation