2 – 14 Setu Asana Brücke2 – 14 Setu Asana Brücke

3 – 2 Skandharasana Schulterpose3 – 2 Skandharasana Schulterpose

3 – 4 Ushtrasana Kamel3 – 4 Ushtrasana Kamel

5 – 5 Shalabhasana Heuschrecke5 – 5 Shalabhasana Heuschrecke

7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Drehung im Kniestand7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Drehung im Kniestand