1 – 3/6 Pavana Muktasana - Variation Knie zum Kopf ziehen - Variation1 – 3/6 Pavana Muktasana - Variation Knie zum Kopf ziehen - Variation

2 – 13 Utthanasana Aufrichten aus der Hocke2 – 13 Utthanasana Aufrichten aus der Hocke

2 – 14 Setu Asana Brücke2 – 14 Setu Asana Brücke

6 – 7 Chakrasana Rad6 – 7 Chakrasana Rad